Условия за ползване

Общи условия за ползване

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Аспорт.БГ” ЕООД, ЕИК 205135776, със седалище и адрес на управление: гр.Асеновград,  ул.„Трети март“ № 34, Търговски център „Монблан”, ет.2, офис № 3, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия „asport.bg”, наричана по-долу „Аsport”.

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦA

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Търговеца: „Аспорт.БГ" ЕООД
2. Седалище и адрес на управление:
гр.Асеновград,  ул.„Трети март“ № 34, Търговски център „Монблан”, ет.2, офис № 3
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:
гр.Асеновград,  ул.„Трети март“ № 34, Търговски център „Монблан”, ет.2, офис № 3
4. Данни за кореспонденция:
гр.Асеновград,  ул.„Трети март“ № 34, Търговски център „Монблан”, ет.2, офис № 3, [email protected]asport.bg, телефон +359889171664
5. Р
егистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205135776
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG205135776                  7.  Надзорни органи:
7.1.  Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 915-35-18
факс: (02) 915-35-25
Email: [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg
7.2.  Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
7.3.  Комисия за защита на конкуренцията България
София 1000, бул. "Витоша" №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Asport e електронен магазин, достъпен на адрес в интернет www.asport.bg чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Aport стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин Asport и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
                                                                                                        
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от
Asport;
4. Да получат препратка и да се уведомят за начина на плащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от
Asport;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с
Asport чрез интерфейса на страницата на Asport, достъпна в интернет;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на
Asport в интернет;
8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Търговецът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 
Чл. 5. (1) Клиентите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Asport чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му в интернет на адрес asport.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца.

(2) По силата на сключения с Потребителите, договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Търговеца.

(3) Потребителите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Asport и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Търговеца на адреса на Asport в интернет.

(4) Търговецът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Търговеца на страницата на Asport и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 6. (1) Потребителят и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.


(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА asport.bg

Чл. 7. (1) За да използва asport.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Търговеца в платформата аsport.bg, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Търговецът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Търговеца възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Търговица в платформата asport.bg за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от търговеца в платформата asport.bg стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Потребителят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 9. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата asport.bg по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата asport.bg

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Търговеца в платформата asport.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Търговецът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Търговецът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят  има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в asport.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца в платформата asport.bg са определени в профила на всяка стока в платформата asport.bg

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Търговеца в платформата asport.bg в профила на всяка стока в платформата asport.bg

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Търговеца  в платформата asport.bg и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством в механизмите в платформата asport.bg

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата asport.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата asport.bg или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата asport.bg имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Търговеца в платформата asport.bg цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само банкова сметка на Търговеца.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Търговеца чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен  в платформата asport.bg на адрес Упражни правата си! и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на Упражни правата си! и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2.За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. За доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.

6. За доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато Търговецът в платформата asport.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Търговеца чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен  в платформата aport.bg на адрес и в Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Търговеца в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Търговеца като отправи писмено изявление до Търговеца чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен  в платформата asport.bg и в Приложение № 1 към тези общи условия.

(8) Когато Търговецът в платформата asport.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Търговеца в платформата asport.bg

(2) В случай че Потребителят и Търговецът в платформата asport.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя от Търговицът чрез сайта на търговеца в платформата asport.bg

(3) Ако Търговецът в платформата asport.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Търговецът в платформата aport.bg се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Търговецът в платформата asport.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Търговеца  в платформата asport.bg

(2) Ако Потребителят не уведоми Търговеца в платформата asport.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Търговецът в платформата asport.bg не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на „Аспорт.БГ” ЕООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Търговецът  ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Потребителя с Политиката за поверителност на личните данни, Потребителят  изрично потвърждава, че е съгласен Търговецът  да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Потребителят  се съгласява, че Търговецът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4)  Потребителят се съгласява, че Търговецът  на платформата asport.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в електронния магазин на Търговеца  в платформата asport.bg

(5) Потребителят се съгласява, че Търговецът на платформата asport.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Търговеца  в платформата asport.bg  Потребителя има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Търговецът в платформата asport.bg има право да изисква от Потребителя  да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят  е забравил или изгубил своите име и парола, Търговецът  на платформата asport.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: www.asport.bg

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца на платформата asport.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребитeли.

 (2) Търговецът  в платформата asport.bg и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Търговеца в платформата aport.bg и ако Потребителят  не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Търговеца  в платформата asport.bg и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Потребителя  чрез профила му в сайта на Търговеца в платформатаa sport.bg

(3) Потребителят  се съгласява, че всички изявления на Търговеца в платформата asport.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Търговецът  публикува тези общи условия на адрес : www.Asport.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Търговеца в платформата asport.bg се прекратяват в следните случаи:

1. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5. В случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата asport.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят  използва платформата asport.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата asport.bg и Търговеца при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Търговецът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя  на трети лица.

(2) Търговецът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителят в процеса на използване или неизползване на asport.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Търговеца.

(3) Търговецът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата asport.bg

Чл. 32. (1) Търговецът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.


XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Потребителят  и Търговецът  в платформата asport.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Потребителят  и Търговецът  се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговецът в платформата asport.bg и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители  на asport.bg.

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До („Аспорт.БГ” ЕООД, гр.Асеновград,  ул.„Трети март“ № 34, Търговски център „Монблан”, ет.2, офис № 3, [email protected]asport.bg ):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

 

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

1.      Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

2.      Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

3.      Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

4.      За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на asport.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

5.      Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт asport.bg Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

6.      За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 Действие на отказа.

1.      Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

2.      Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

3.      Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

4.      Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на asport.bg